Ga naar content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tom Kantoor & Projectinrichting gevestigd in Hoogeveen. Tom Kantoor & Projectinrichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76404307.
1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten van tomkantoor.nl.

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen via https://www.tomkantoor.nl worden geplaatst. Zodra de bestelling is afgerond zal er per e-mail een bevestiging worden verzonden.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.
2.3. Tom kantoor & projectinrichting behoudt het recht om een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens en informatie, en er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Tom kantoor en projectinrichting het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Tom kantoor en projectinrichting aangifte doen bij justitie.
2.5 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Tom kantoor en projectinrichting de bestelling heeft geaccepteerd.
2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van bestellingen en verzending kan Tom kantoor en projectinrichting mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijzen die worden gehanteerd zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en administratie en verzendingskosten. De verzend- en administratiekosten worden éénmalig per bestelling berekend en zijn afhankelijk van het totale orderbedrag.
3.2 Tom Kantoor & Projectinrichting kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4: Levering
4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen worden geplaatst zijn vinden normaal gesproken binnen 1 werkweek plaats (indien op voorraad is aangegeven op de betreffende pagina). De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Artikelen die op de internetpagina als “Niet op Voorraad” worden weergeven, hebben een algemene levertermijn van 2 tot 6 werkweken.
4.2 Tom Kantoor & Projectinrichting is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Echter kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijving van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Tomkantoor het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3 Tomkantoor heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.4 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
4.5 Indien een zending wordt geweigerd is Tomkantoor gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Tomkantoor is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper betreft transport/verzendingen worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket te tekenen bij één van de bezorgers, voor het in ontvangt nemen van het pakket.
5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangen contact op te nemen per email; info@tomkantoor.nl of via het contactformulier op de website.
5.4 Alle verzendingen worden door Tom Kantoor & Projectinrichting verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een verzending naar de koper wordt daarom door Tom Kantoor & Projectinrichting gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingsmogelijkheden zijn: • Betaling via iDeal • Betaling bij aflevering • Vooruitbetaling • Betaling achteraf binnen 14 dagen na levering middels overschrijving.
6.2 Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Tom kantoor en projectinrichting . De in artikel 4 opgenomen levertijd is geldig vanaf het moment dat Tom Kantoor & Projectinrichting het betreffende bedrag op het zakelijke rekeningnummer heeft ontvangen.
6.3 Tom kantoor en projectinrichting behoudt zich te allen tijden het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.4 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Tom Kantoor & Projectinrichting gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.5 Indien koper de bestelling thuis heeft ontvangen en een terugmachtiging oproept van zijn/haar betreffende bank, zal de betreffende bestelling reeds aangekomen moeten zijn bij Tom Kantoor & Projectinrichting. Zodra dit niet het geval is zal Tom Kantoor & Projectinrichting in de mogelijkheid zijn het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren tot de bestelling onder voorbehoud van de ‘retourvoorwaarden’ ontvangen is.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Tom Kantoor & Projectinrichting, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie
8.1 De producten die door Tom Kantoor & Projectinrichting via de website worden verkocht , worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend.
8.2 De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen: • Er sprake is van normale slijtage. • Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. • Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht • Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid • De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.
8.3 De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan 
Tom Kantoor & Projectinrichting voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van Tom Kantoor & Projectinrichting mits gebruik wordt gemaakt van het daarvoor betreffende antwoordnummer . Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken: • Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden. • Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden. • Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden. • In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden. • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Tomkantoor , zijn voor risico van de koper.
8.4 Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.
8.5 Tomkantoor en projectinrichting is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tomkantoor.

Artikel 9: Retournering
9.1 De koper heeft gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen. De koper dient voor retournering een retournummer aan te vragen.
9.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren.
9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en producten gemaakt van houtfineer. Daarnaast kunnen artikelen die op bestelling geproduceerd worden niet geretourneerd worden. Dit gaat om artikelen met een levertijd van 2-6 weken.
9.4 Een retourzending dient te allen tijde aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door Tomkantoor worden terugbetaald, minus aftrek van gemaakte kosten, zoals administratiekosten en het ophalen van retourzendingen e.d. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie
10.1
Tom Kantoor & Projectinrichting besteedt veel zorg aan de informatievoorziening van de aangeboden producten. Tom Kantoor & Projectinrichting is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy
11.1 
Tom Kantoor & Projectinrichting hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. Tom Kantoor & Projectinrichting gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestellingen en, mits de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden.
11.2 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Tomkantoor niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
11.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, kan de koper verdere acties ondernemen.
12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitingen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.